Logo

Podatek od przerzuconych dochodów w 2022 r. i 2023 r. - co trzeba o nim wiedzieć i kogo dotyczy?

Date

Wednesday, April 5, 2023

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Klauzula informacyjna Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dla uczestników Webinaru

W związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 I. Administrator danych osobowych

Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań) wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001002536.

 II. Inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych został powołany. Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

a.      drogą korespondencji tradycyjnej na adres wskazany powyżej

b.      drogą elektroniczną : iod@gt.pl.com

 III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne, na których Administrator opiera przetwarzanie danych osobowych 

Cel przetwarzania

Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz informatyczna Webinaru

Podstawa prawna

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres przetwarzania

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu podmiotu danych

Do momentu realizacji celu umowy, nie krócej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był poprowadzony webinar


Cel przetwarzania

Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub partnerów biznesowych Administratora w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody

Podstawa prawna

Na podstawie zgody

oraz prawnie uzasadnionego celu administratora, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania

Do momentu wycofania zgody przez podmiot danych.

Cofnięcie zgody nie powoduje jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed cofnięciem zgody


Cel przetwarzania

Pochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych

Podstawa prawna

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przetwarzania

Przez okres przedawnienia roszczeń (min. 6 lat od zapisu na webinar)


Cel przetwarzania

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym jako płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy

Podstawa prawna

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Okres przetwarzania

okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)

 

IV. Podanie danych

Podanie danych związanych z rejestracją na Webinar jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych skutkuje brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

 V. Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać dane osobowe operatorom pocztowym, uprawnionym na mocy przepisów organom państwowym, spółkom powiązanym kapitałowo z Administratorem (ew. innym podmiotom zrzeszonym w ramach Grant Thornton International, w ramach realizacji wewnętrznych celów administracyjnych jak również w przypadkach powierzenia danych osobowych, gdzie podmiot występuje jako podwykonawca Administratora. Dodatkowo dane mogą być powierzane w szczególności dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę informatyczną w tym dostawcom platform webinarowych, dostawcom wsparcia administracyjnego podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, dostawcom usług marketingowych, doradczych w zakresie ochrony danych osobowych oraz innym dostawcom spółki.

 VI. Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

 Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy Administrator korzysta z dostawców usług spoza EOG, transfer danych opiera na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopnień ochrony danych osobowych, lub w przypadku braku decyzji, transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kopię standardowych klauzul umownych oraz stosowanych środków bezpieczeństwa transferu można uzyskać u Administratora Danych Osobowych.

 VII. Katalog praw podmiotów danych

W związku z wyżej opisanymi procesami przetwarzania przysługują poniższe prawa:

a.      dostępu do danych osobowych,

b.      sprostowania danych,

c.      usunięcia danych, w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 3 RODO,

d.      ograniczenia przetwarzania,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f.       przenoszenia danych.

g.      wniesienia skargi do Prezesa UODO, w zakresie dotyczącym przetwarzania danych realizowanych przez Administratora.

Jednocześnie wskazujemy, że preferowaną formą kontaktu podczas realizowania ww. katalogu praw jest poczta elektroniczna, kierowana na adres: iod@pl.gt.com.

  VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.